NL FR

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze algemene voorkoopsvoorwaarden:

 

1.

 

Al onze verkopen zijn onderworpen aan de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden. Geen enkele afwijking hiervan zal aanvaard worden, tenzij ze voorafgegaan wordt door een door ons getekende schriftelijke bevestiging.

 

2.

 

Al onze facturen zijn contant, netto en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Lendelede, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen. De datum die op de bankafschriften verschijnt, is bepalend en wordt beschouwd als de datum van betaling. Indien de klant een factuur wenst te betwisten, dient dit schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de facturatiedatum. Na deze periode wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard.

 

3.

 

Alle taksen die niet inbegrepen zijn in onze verkoopprijzen, en met name de btw en eventuele andere verkooptaksen, zijn voor rekening van de koper. 


4.

 

Wij waarborgen enkel de goede kwaliteit van onze goederen en hun overeenkomst met de door ons vermelde specificaties. Wij verplichten ons enkel om de goederen waarvan aangetoond werd dat zij aan deze waarborgen niet beantwoorden, te vervangen, op voorwaarde dat het bezwaar onmiddellijk bij ontvangst wordt ingediend. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, wordt van de hand gewezen. 


5.

 

Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en eenschadevergoeding van 10% per maand op het openstaande factuurbedrag, met eenminimum van 50 euro. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 


6.

 

Eventuele geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht en worden exclusief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk.


De directie, 


Bonfrais

Kortrijksestraat 94A

8860 Lendelede, Belgiƫ

BTW: BE 1006.938.093